DATA PROTECTION NOTICE

This data protection notice applies to all personal data that you provide to us or that we collect and process when you use the website www.nikulipe.com of Nikulipe UAB (legal entity code 305189166, registered office address: Konstitucijos pr. 21B, 08130 Vilnius, Republic of Lithuania).

Purpose

Nikulipe UAB handles your data provided in the contact form of the website (name, surname, e-mail, subject, time of the message and other information provided) so that we may contact you and provide you with information.

Basis

Nikulipe UAB processes data based on your consent, which you express by submitting your personal data in the contact form on the website.

Retention period

We process and store all of your personal data for no longer than is necessary for the purposes set out in this notice. Nikulipe UAB will process your data provided in the contact form for 2 years.

Data transfer

We may transfer your personal data to third parties for processing, who help us to administer our website, store its data and provide services. Such parties may include database software vendors, database administration service providers, cloud service providers, and so on.

Your rights

You have the following rights regarding your personal data:

  • request that Nikulipe UAB grant access to the data and rectify or delete the data, or restrict the processing of the data;

  • the right to object to the processing of data;

  • the right to receive personal data in a structured, commonly used and computer-readable format (right to data portability);

  • the right to withdraw consent;

  • the right to lodge a complaint with supervisory authority.

Contacts

You can exercise your rights by contacting Nikulipe UAB by e-mail. email dpo@nikulipe.com.

Validity and amendments

This privacy notice is effective from 1 April 2020 If we change this privacy notice, we will post an updated version on our website. Changes and / or additions to the privacy notice shall take effect after their publication on the website.

DUOMENŲ APSAUGOS PRANEŠIMAS

Šis duomenų apsaugos pranešimas taikomas visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis “Nikulipe“, UAB (juridinio asmens kodas 305189166, registruotos buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21B, 08130 Vilnius, Lietuvos Respublika) interneto svetaine www.nikulipe.com.

Tikslas

“Nikulipe”, UAB tvarko Jūsų duomenis pateiktus interneto svetainės kontaktų formoje (vardas, pavardė, el. paštas, tema, žinutės laikas ir kita pateikta informacija), tam, kad galėtume susisiekti su Jumis ir pateikti informaciją.

Pagrindas

UAB „Nikulipe“ tvarko duomenis remdamasi Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate pateikdami savo asmens duomenis interneto svetainės kontaktų formoje.

Saugojimo terminas

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais. Kontaktų formoje pateiktus Jūsų duomenis “Nikulipe”, UAB tvarkys 2 metus.

Duomenų perdavimas

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

  • prašyti, kad “Nikulipe”, UAB leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

  • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

  • teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

  • teisę atšaukti sutikimą;

  • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Kontaktai

Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis kreipdamiesi į “Nikulipe”, UAB el. paštu dpo@nikulipe.com.

Galiojimas ir pakeitimai

Šis pranešimas galioja nuo 2020 m. balandžio 1 d. Jei pakeisime šį privatumo pranešimą, paskelbsime jo atnaujintą versiją savo svetainėje. Privatumo pranešimo pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti mūsų interneto svetainę, saugoti jos duomenis bei teikti paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan.

Privacy Policy